fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานใหญ่ “Smart Startup 2017” ตั้งเป้าเชื่อม SME – Startup เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจ หวังสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจไทยตามนโยบาย Thailand 4.0
date : 7.กุมภาพันธ์.2017 tag :

Smart Startup 2017 dooddot 1

กระทรวงพาณิชย์จับมือภาคเอกชนเตรียมจัดงานใหญ่ “Smart Startup 2017” ระหว่าง วันที่ 16 – 18  กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้า สยามพารากอน เปิดเวทีเชื่อม SME – Startup ต่อยอดธุรกิจร่วมกัน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เน้นใช้ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี ปิดจุดอ่อน-เพิ่มจุดแข็ง SME ไทย อีกมุม…สร้างเครือข่าย หาพี่เลี้ยงและคู่ค้าดัน Startup แจ้งเกิดบนถนนสายธุรกิจเร็วขึ้น พร้อมปรับวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ประกอบการไทยก้าวสู่การเป็น “นักธุรกิจ 4.0” หรือ Smart Enterprises เต็มตัว หวังสร้างความได้เปรียบ เชิงแข่งขันในตลาดทุกระดับรองรับโลกการค้าในศตวรรษที่ 21 คาด!! ช่วยลดต้นทุน-เพิ่มยอดขาย SME กว่า 40% ขยายฐานลูกค้าให้ธุรกิจ Startup เพิ่มขึ้น

Smart Startup 2017 dooddot 2

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดงาน “Smart Startup 2017” ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบาย Creative Thailand ภายใต้แนวคิด “From Pain to Gain : โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่” ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญ ในการเชื่อมต่อและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ SME และ Startup ของไทยให้มี การต่อยอดธุรกิจร่วมกัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเดินหน้าประเทศไทยสู่ Thailand 4.0”

งาน “Smart Startup 2017” เป็นการร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชน อาทิ สมาคม การค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Thailand Tech Startup Association) สมาคมไทย ผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Thai Venture Capital Association) ซีอาเซียน (C asean)เทคซอส (TechSauce) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ SME ไทย ปรับวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่ การเป็น “นักธุรกิจ 4.0” หรือ “Smart Enterprises” รวมทั้ง สนับสนุนการเติบโตของ Startup ซึ่งเป็นรูปแบบ ที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป”

รมว.พาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หัวใจสำคัญของการจัดงาน คือ การเปิดโอกาสให้ SME และ Startup ของไทยได้ทำความรู้จัก เชื่อมต่อ และสร้างเครือข่ายระหว่างกันเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยใช้จุดแข็งของ SME และ Startup มาเกื้อหนุน ส่งเสริม และเติมเต็มซึ่งกันและกัน เช่น นำนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี ที่กลุ่มStartup ได้คิดค้นขึ้นมาช่วยปิดจุดอ่อน (PainPoint) – เพิ่มจุดแข็งแก่ SME เพื่อผลักดันให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่ และเติบโต ต่อไปได้ด้วยความมั่นคง

Smart Startup 2017 dooddot 3

Smart Startup 2017 dooddot 4

ขณะที่ SME ก็ใช้ประสบการณ์และเครือข่ายที่มีอยู่เป็นพี่เลี้ยงและคู่ค้าให้แก่ Startup เพื่อดันให้ แจ้งเกิดบนถนนสายธุรกิจได้รวดเร็วและถูกทางมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาให้เป็น Smart SME อย่างเต็มตัว ซึ่งถือว่าเป็นการเกื้อหนุนที่ทรงพลังและคุ้มค่าที่สุด นอกจากนี้ งานฯ ดังกล่าวยังสามารถตอบโจทย์ได้ว่า “ภาครัฐ ไม่ได้ทิ้งกลุ่ม 1.0  2.0 และ 3.0 แต่ใช้วิธีการพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอนและมีการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม”

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานฯ มีประมาณ 2,000 ราย ประกอบด้วย 1) SME กลุ่มธุรกิจใหม่ ที่เปิดธุรกิจมาน้อยกว่า 1 ปี 2) SME รุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการและผู้บริหารรุ่นปัจจุบัน 3) กลุ่มธุรกิจที่มีแบรนด์และ สินค้าที่พร้อมก้าวสู่ตลาดโลก 4) กลุ่มธุรกิจ Startup และ 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจการทำธุรกิจยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายของ SME ในการดำเนินธุรกิจร้อยละ 40  รวมทั้งสามารถขยายฐานลูกค้าของกลุ่มธุรกิจ Startup ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

Smart Startup 2017 dooddot 5

ภายในงานฯ นอกจากการเชื่อมต่อสร้างเครือข่ายของ SME และ Startup แล้ว ได้มีการแบ่ง กิจกรรมออกทั้งสิ้น 4 โซน ประกอบด้วย

โซนที่ 1 : เชื่อมโลก Startup และ SME (New Vision New World)

โซนที่ 2 : เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจ (Smart Business Solution) 

โซนที่ 3 : แปลงความคิดสู่ธุรกิจจริง (Idea Commercialization)

โซนที่ 4 : งานสัมมนาโอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ (New Economy Dialogue 2017 : A Forum for New Business Enterprise)

Smart Startup 2017 dooddot 6

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME กลุ่ม Startup และประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเริ่มต้นประกอบธุรกิจ เข้าร่วมชมงาน  “Smart Startup 2017”  ระหว่างวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ (ฮอลล์ 1 – 3) ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างเวลา 10.00 – 20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5158 e-Mail : start2smart2017@gmail.com สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ http://smartstartup.creativethailand.net