fbpx

CONTACT US

RECENT POST

100 ต้นสน แกลเลอรี่ ภูมิใจนําเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ของ บรรยากาศมาคุ โปรเจ็คศิลปะเฉพาะที่ครั้งแรกของ ยุรี เกนสาคูในช่วง 3 เดือนแรกของนิทรรศการ พื้นที่จัดแสดงของแกลเลอรี่ได้ค่อยๆถูกแปลงโฉมให้กลายเป็นโลกของเธอ

100 ต้นสน แกลเลอรี่ ภูมิใจนําเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ของ บรรยากาศมาคุ โปรเจ็คศิลปะเฉพาะที่ครั้งแรกของ ยุรี เกนสาคู ในช่วง 3 เดือนแรกของนิทรรศการ