fbpx

CONTACT US

RECENT POST

ผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ แสดงเห็นเห็นถึงกระบวนการคิด วิจัย การทดลอง และกระบวนการผลิต ก่อนจะเป็นผลงานการวิจัยสุดสร้างสรรค์ เพื่อให้นักวิจัยมีโอกาสเผยแพร่และนำเสนองานวิจัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) และสร้างกลไกการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากร ผู้ประกอบการ