fbpx

CONTACT US

RECENT POST

การเดินทางของชีวิตบทใหม่ที่ได้พบเจอผู้คน บรรยากาศ สถานที่ใหม่ ความเปลี่ยนแปลงจากเดิม ในสภาวะแปลกแตกต่าง เรื่องราวต่างๆ ประสบการณ์ที่พบเจอรอบตัว การรับรู้ ทำให้เกิดความคิดที่ลึกซึ้งมากขึ้น การแปลงสารจากความรู้สึก