fbpx

CONTACT US

RECENT POST

MUJI กำลังจะแตกไลน์ใหม่ ให้เข้าถึงวิถีชีวิตของผู้คนให้มากขึ้น ผ่านการเปิด MUJI Hotel และก็ไม่ปล่อยให้เราคอยนาน เพราะ MUJI Hotel Shenzhen ซึ่งเป็นสาขาแรกของโลก ได้เปิดให้บริการแล้วนะเออ!