fbpx

CONTACT US

RECENT POST

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เทรนด์การทำธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่า Startup เกิดขึ้นและได้ผลกำไรเป็นตัวเงินมากมาย แต่ก็มีคนรุ่นใหม่อีกกลุ่มที่เลือกจะทำ “ธุรกิจเพื่อสังคม” เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์กับสังคมส่วนรวม