fbpx

CONTACT US

RECENT POST

ครั้งนี้ดิเอ็มดิสทริคเลือกเอางานศิลปะแบบ ARCHITECTURAL MAPPING PROJECTION มาใช้ในแคมเปญ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในโลกที่จะเนรมิตภาพผู้คนขึ้นบนตัวอาคาร สองฟากฝั่งสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ ทั่ว THE EM DISTRICT