fbpx

CONTACT US

RECENT POST

ผมเริ่มแลกงานศิลปะและแรงงานกับเพื่อนศิลปินมาตั้งแต่ต้นปี 2554 นิทรรศการส่วนหนึ่งคือเรื่องนี้ ซึ่งการแลกเปลี่ยนนี้เองที่ทำให้ผมจำชีวิตรอบๆ ตัวผมได้ ทั้งนี้ยังมีเรื่องเฉพาะพื้นที่ ความจริงทางวัตถุ ความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายของคนและรูปทรง