fbpx

CONTACT US

RECENT POST

นิทรรศการ “Back to the moon” ข้าพเจ้าได้อาศัยรูปทรงและมิติในงานประติมากรรมเป็นการไขประตูทางใจเพื่อเข้าสู่แสงสว่างทางปัญญาในเชิงอุดมคติที่มีอยู่จริงของชีวิต ข้าพเจ้าสร้างสรรค์งานประติมากรรม