fbpx

CONTACT US

RECENT POST

8.มกราคม.2016

ถ้าว่ากันด้วยเรื่องถนน "สีลม" เกิดจากการที่พ่อค้าและ เหล่ากงสุลต่างประเทศในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้องการให้สร้างสถานที่สำหรับขี่ม้า ตากอากาศ จึงสร้างถนนขึ้นมาชื่อว่า “ถนนขวาง” ต่อมาชาวต่างชาติได้ติดเครื่องสีลม ( Wind Mill ) ขึ้นมาบนถนนสายนี้ ชาวบ้านจึงเรียกถนนเส้นนี้ว่า “ถนนสีลม”