fbpx

CONTACT US

RECENT POST

27.มิถุนายน.2017

ด้วยเชื่อว่าจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของ “การให้” จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ หากทุกหัวใจหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จึงยังคงมุ่งมั่นสานต่อสร้างสรรค์พลังแห่งการให้..ไม่สิ้นสุด