fbpx

CONTACT US

RECENT POST

สถานภาพของศิลปะภาพถ่ายถูกตีความและถ่ายทอดผ่านปูมหลังทางประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์สังคม รวมทั้งประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาค