fbpx

CONTACT US

RECENT POST

PROJECT SENSIBILITY เริ่มจากการสังเกตการณ์ความสามารถในการชื่นชมและการตอบสนองต่อความซับซ้อนทางอารมณ์และอิทธิพลทางสุนทรียศาสตร์ หรือการมีปฏิกิริยาที่ไวต่อสิ่งเร้าแล้วแสดงออกผ่านสื่อต่างๆ