fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

#ArtRecap : “อุบัติอักษรไทยวิจิตร” ผลงานที่ถูกสร้างขึ้นจากความงดงามของอักษรไทย โดย รศ.ดร.สันติ คุณประเสริฐ
date : 12.พฤศจิกายน.2015 tag :

Santi Khunprasert Evolution of Thai Calligraphy dooddot 1

เอกลักษณ์ในผลงานอักษรไทยวิจิตรของผมคือ เป็นการนำความงามของรูปทรงอักษรไทยมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ร่วมกับเป็นการนำเสนอความไพรเราะของถ้อยคำสำนวนไทย ซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติ ให้ปรากฏออกมาเป็นผลงาน 2 มิติ และ 3 มิติ อีกทั้งยังเป็นนิทรรศดารที่จัดแสดงผลงานอักษรไทยวิจิตรที่เต็มรูปแบบครั้งแรกของประเทศไทย จึงตั้งชื่อนทรรศการว่า “อุบัติอักษรไทยวิจิตร” เพื่อจัดแสดงผลงานชุดพิเศษที่มีคุณค่า สร้างมิติใหม่ให้เกิดขึ้นกับวงการศิลปะและการออกแบบของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เป็นประโยชน์ต่อวงการศิลปกรรมและประยุกต์ศิลป์ของไทย

Santi Khunprasert Evolution of Thai Calligraphy dooddot 2

Santi Khunprasert Evolution of Thai Calligraphy dooddot 3

Santi Khunprasert Evolution of Thai Calligraphy dooddot 4

กรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของผลงานมี 3 ประการ คือ

  1. รูปทรง (Form) สร้างสุนทรียภาพความงามที่สื่อผ่านรูปทรงตัวอักษรไทยและการจัดองค์ประกอบศิลป์
  2. เนื้อหา (Content) นำเสนอความไพรเราะของถ้อยคำสำนวนไทย ที่มีความหมายลึกซึ้ง รู้สึกประทับใจ
  3. ประโยชน์ (Function) สื่อสารกระตุ้นความคิด ตามหลักธรรมและความจริงเพื่อให้ทำในสิ่งที่ดีงาม

วิธีการสร้างสรรค์ คือ ออกแบบรูปทรงและลายเส้นตัวอักษรไทยให้สวยงามแปลกตา แต่ยังคงสามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายร่วมกับการจัดเรียงตัวอักษรให้อยู่ภายในกรอบรูปทรงต่างๆในลักษณะของ Calligram เพื่อให้องค์ประกอบดูแปลกตาน่าสนใจ พยายามทำให้ผลงานมีความหลากหลายโดยวิธีการจัดองค์ประกอบผสมผสานการใช้เทคนิควิธีการและสื่ออุปกรณ์ที่แตกต่างกันไป

Santi Khunprasert Evolution of Thai Calligraphy dooddot 6

Santi Khunprasert Evolution of Thai Calligraphy dooddot 9

Santi Khunprasert Evolution of Thai Calligraphy dooddot 11

Santi Khunprasert Evolution of Thai Calligraphy dooddot 12

หวังว่านิทรรศการนนี้จะเกิดประโยชน์ คือ ส่งเสริมให้คนไทยทุกวัยทุกวิชาชีพได้รู้เห็นและเข้าใจผลงานอักษรไทยวิจิตร ช่วยปลูกฝั่งค่านิยมและจิตรสำนึกของผู้ชม ให้มีความรับรู้เข้าใจ ความรู้สึกซาบซึ้งชื่นชมและภูมิในความงามตัวอักษรไทยและความไพรเราะของถ้อยคำสำนวนไทย กระตุ้นให้ผู้ชมเกิดการคิดเปรียบเทียบตามหลักธรรมและความจริง สามารถนำไปใช้ปฏิบัติเกิดประโยชน์แก่ตนเองในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการใช้ศิลปะเพื่อช่วยส่งเสริมภาษาไทยอีกด้วย และที่อยากให้เกิดขึ้นเป็นความจริงมากที่สุดคือ ส่งเสริมพัฒนาให้งาน “อักษรไทยวิจิตร” เป็นที่นิยม และนำไปสู่การยอมรับให้เป็นงานศิลปะประจำชาติอีกแขนงหหนึ่ง

Santi Khunprasert Evolution of Thai Calligraphy dooddot 10

Santi Khunprasert Evolution of Thai Calligraphy dooddot 16

Santi Khunprasert Evolution of Thai Calligraphy dooddot 14

Santi Khunprasert Evolution of Thai Calligraphy dooddot 17

อุบัติอักษรไทยวิจิตร โดย รศ.ดร.สันติ คุณประเสริฐ
จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม
ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

RECOMMENDED CONTENT

14.มิถุนายน.2019

เสนอโปรโมชั่นพิเศษท่องเที่ยวภาคใต้แบบโดนใจ พร้อมชวนออกไปหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ กับภาคใต้ช่วงหน้าฝน พร้อมช่วยกันเปิดมุมมองรีวิวเมืองรองปักษ์ใต้ ชิงเงินรางวัลกว่า 2 แสนบาท