fbpx

CONTACT US

#DesignerThough | แอบดู ARI MAGAZINE ISSUE 05 แรงบันดาลใจของประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ยอมละทิ้งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นรากเหง้าของตนเอง แต่เลือกที่จะสืบสาน และต่อยอดแทนการแทนที่
date : 2.ตุลาคม.2018 tag :

แอบดู ARI MAGAZINE ISSUE 05 แรงบันดาลใจของประเทศญี่ปุ่น ผลงานของ Designer ที่คุ้นหน้าคุ้นตากันในวงการออกแบบ  Chakrapan Oak Suwanphanich กับการทำผลงานสื่อเพื่อสังคม Ari Magazine

ส่วนหนึ่งของ ARI MAGAZINE ISSUE 05
Editor, Art Direction and Design by Chakrapan Oak Suwanphanich

ผมเป็นคนหนึ่งท่ีชอบไปเที่ยวญี่ปุ่น เพราะมัน เต็มไปด้วยงานศิลปะสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนท่ี ใดในโลก ผมเริ่มทําความรู้จักกับประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ตอนผมเป็นเด็ก ผ่านการ์ตูนแอนนิเมชั่น และพอได้เข้าไปเรียนเกี่ยวกับงานดีไซน์ ผมได้ อ่านหนังสือเล่มหน่ึงที่ชื่อว่า “คุณจะห่อไข่ 5 ฟอง อย่างไร” เขียนโดย Hideyuki Oka ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา ผมก็เร่ิมศึกษาความเป็น ญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆ ผมรู้สึกทึ่งกับงานดีไซน์ ท่ีเรียบง่ายแต่แฝงไว้ซึ่งความสวยงาม และที่ สําคัญทุกอย่างก้าวของการพัฒนา เขาไม่ทิ้ง ภูมิปัญญาด้ังเดิม แต่ใช้วิธีการต่อยอดความ คิดเพื่อการพัฒนาไปพร้อมกับโลก ญี่ปุ่นเป็น ชนชาติที่สามารถนําเอาธรรมชาติท่ีอยู่รอบตัว มาปรับใช้ให้เขากับวิถีชีวิตได้อย่างลงตัว ถือเป็น ชนชาติหน่ึงที่ความเจริญสมัยใหม่ไม่สามารถ กลืนกินความเป็นตัวตนท่ีแท้จริงของวัฒนธรรม ชาติได้ แต่กลับเกิดการผสมผสานเข้ากันท่ียัง คงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบญี่ปุ่นไว้ได้ อย่างน่าอัศจรรย์ ด้วยค่านิยมของคนในชาติที่ จะไม่ยอมละทิ้งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นรากเหง้าของตนเอง แต่เลือกที่จะสืบสาน และต่อยอดแทนการแทนที่ 

“พวกเรารู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นและจริงจังของชาวญี่ปุ่น โดยเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรมและค่านิยมที่เขาคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอ ทำให้ประเทศของเขามีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนไปหมด ทั้งบ้านเมือง ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม ซึ่งมันเป็นผลสะท้อนออกมาจากคนในประเทศ”

– moderndog, Interview

 

by – Oak Suwanphanich
Facebook : https://www.facebook.com/Ari-Magazine-150015345034084/

#printisnotdeadbutbeingrefined

RECOMMENDED CONTENT

27.พฤษภาคม.2019

“โรคร้ายไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียว” เพราะโรคร้ายไม่ได้ทำร้ายแค่ผู้ป่วยเพียงคนเดียว แต่ยังมีคนในครอบครัวและคนอีกหลายคนที่ต้องเจ็บปวดและได้รับผลกระทบเช่นกัน การช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษานั้น เท่ากับเราได้ช่วยเหลือคนมากกว่าหนึ่งคน