fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

#ArtRecap : ปัจจุบันขณะ ท่ีไร้กาลเวลา (Timeless Present Moment) | พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม (เชียงใหม่)
date : 17.พฤศจิกายน.2016 tag :

Timeless Present Moment online version

ปัจจุบันขณะ ท่ีไร้กาลเวลา (Timeless Present Moment) | พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม มีความภูมิใจที่จะนำเสนอ นิทรรศการรวมผลงานแสดงเดี่ยว “ปัจจุบัน ขณะ ท่ีไร้กาลเวลา” โดย คามิน เลิศชัยประเสริฐ ซึ่งนำเสนอผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบท่ีผ่านมาของ ศิลปินในสองช่วงเวลา ตลอดเวลากว่า 36 ปี คามินยังคงทำงานศิลปะอย่างต่อเนื่องในการค้นหาคุณค่าและ ความหมายของชีวิต โดยถือ ว่ากระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นเครื่องมือ หนึ่ง ในการค้นหาคุณค่าในความเป็นมนุษย์ภายในตนเองและสัจธรรม และเป็นวิธีปฏิบัติสมาธิอย่างหนึ่งด้วย

Timeless Present Moment 8

Timeless Present Moment 6

ผลงานช่วงแรกตั้งแต่สมัยเร่ิมต้นศึกษาศิลปะและช่วงที่ใช้ชีวิตในมหานครนิวยอร์ค ในระยะเวลา 10 ปี แรก (พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2531) คามินได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่าย และภาพพิมพ์ โดยมีความมุ่งหมายที่จะ ค้นหาความหมายและต้ังคำถาม ของการมีชีวิตอยู่ รวมถึงผลงานจิตรกรรมชุด “วัฏสงสาร” (Cicle of Life) ท่ี ไม่เคยจัดแสดงท่ีไหนมาก่อน อันเป็ นจุดเริ่มต้นของการทำงานศิลปะเพื่อตามหาคุณค่าของชีวิต ผลงานช่วง ที่สองของนิทรรศการจะจัดแสดงผลงานต้ังแต่ช่วง10ปีหลัง(พ.ศ.2551-พ.ศ.2559)เป็นต้นมา

Timeless Present Moment 8

Timeless Present Moment 7

Timeless Present Moment 11

จากผลงาน ชุด “ก่อนเกิด หลังตาย” ( Before Birth After Death) ศิลปินตระหนักถึง สภาวะการมีอยู่ของอดีต และอนาคต ท่ีส่งผลมาถึงการดำรงอยู่ใน “ปัจจุบันขณะ” (Present Moment) คามินได้เร่ิมทำงานศิลปะผ่านกระบวนการ ต่างๆ เช่น วาดเส้น จิตรกรรม อ่านหนังสือ นั่งสมาธิ ปั้นถ้วยชา ปฏิมากรรมหุ่นขี้ผึ้ง การแสดงสด วีดีโอ ฯลฯ กระบวนการเรียนรู้ผ่านการทำ งานเหล่านี้ได้ส่งผลให้เข้า ใจถึง จุด เชื่อมต่อ ระหว่างอดีต กับ อนาคต ว่าไม่มีสิ่งใดสามารถเกิดข้ึนในอดีตหรืออนาคตทุกส่ิงล้วนเกิดข้ึนในปัจจุบันขณะเท่าน้ันจนเป็นที่มาของผลงานชุดล่าสุด  “ปัจจุบันขณะ ที่ไร้กาลเวลา” (Timeless Present Moment)

Timeless Present Moment 1

Timeless Present Moment 5

Timeless Present Moment 3

Timeless Present Moment 4

“ปัจจุบันขณะ” ในท่ีนี้คือสภาวะที่ปราศจากทุกสิ่งทุกอย่าง และในขณะเดียวกันก็รวมทุกส่ิงทุกอย่างเข้าด้วย กัน ทั้ง มีอยู่และไม่มีอยู่  สภาวะการไร้ซึ่ง ตัวตน เหนือพ้นกาลเวลา เหนือพ้นทวิภาวะ หากได้เข้าไปมีประสบการณ์ กับ ปัจจุบันขณะที่ไร้กาลเวลา สักคร้ังหน่ึงก็จะทำให้เราเปลี่ยนทัศนคติ ที่ก้าวข้ามความคิดเห็นท่ีเกิดจาก ประสบการณ์ระดับจิตสำนึกของเราท่ีมองทุกอย่างจากการมีตัวตนเป็นศูนย์กลางเพราะแท้จริงแล้วทุกอย่าง คือหนึ่งเดียว

Timeless Present Moment 10

Timeless Present Moment 9

Timeless Present Moment 2

Timeless Present Moment 9

ปัจจุบันขณะ ที่ไร้กาลเวลา (Timeless Present Moment) : นิทรรศการศิลปะ โดย คามิน เลิศชัยประเสริฐ
จัดแสดง ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559 – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ณ. พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม
เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันอังคาร เวลาทำการ 10.00 น. – 18.00 น.
ราคาเข้าชมพิพิธภัณฑ์
– บุคคลทั่วไป 150 บาท
– นักเรียน / ผู้สูงอายุ 100 บาท
– เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีชมฟรี
Tel : 052-081-737
Websitewww.maiiam.com

RECOMMENDED CONTENT

15.มิถุนายน.2020

Gareth.T ศิลปินหนุ่มฮ่องกง ผู้มีสไตล์ดนตรี R&B นุ่มละมุนอย่างมีเอกลักษณ์ ปล่อยซิงเกิลแรก “best me i can” ภายใต้สังกัด Umami Records โดยเพลงนี้เขาสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างละเมียดละไม มาพร้อมกับเมโลดี้ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ ด้วยความหมายที่สื่อถึงการใช้ชีวิตในเวอร์ชั่นแบบเป็นตัวเองอย่างดีที่สุด