fbpx

CONTACT US

DOODDOT VIDEOS

ก้าวสู่ปีที่ 11 TCDC ประกาศ 4 ภารกิจใหม่ พร้อมจัดเสวนา “เศรษฐกิจใหม่บนความท้าทาย: New World, New Economy, New Challenge”
date : 29.มกราคม.2016 tag :

new-tcdc-new-opportunity 2016 dooddot 1

ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 11 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ประกาศความพร้อมสร้างโอกาสให้กับนักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการ รับศักราชใหม่ของเศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy)  พร้อมจัดงานเสวนาในหัวข้อ “เศรษฐกิจใหม่บนความท้าทาย : New World, New Economy, New Challenge” ดึง 3 ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 3 สาขา ร่วมเวที ได้แก่ คุณปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่, คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด จำกัด และคุณประณิธาน พรประภา ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Asiola และผู้ก่อตั้งโครงการ Wonderfruit พร้อมแถลงข่าว “New TCDC…New Opportunity” ย้ำ 4 ภารกิจหลักของ TCDC  ไปสู่อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เผยว่า ในการก้าวสู่ปีที่ 11 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  มีการปรับยุทธศาสตร์องค์กรใหม่  (New TCDC) โดยขยายบทบาทด้านการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและประเทศ ด้วยการใช้ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ฐานความรู้ด้านดิจิทัล และความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น 

new-tcdc-new-opportunity 2016 dooddot 2

new-tcdc-new-opportunity 2016 dooddot 3

new-tcdc-new-opportunity 2016 dooddot 4

“ปัจจุบันทุกฝ่ายตระหนักดีว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ หรือที่เรียกว่า New Economy มีปัจจัยที่สลับซับซ้อน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ไม่ใช่เป้าหมายสำคัญในการพัฒนาของประเทศไทยอย่างเดียว แต่รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ ที่ต้องทำความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมใหม่ของโลกที่เป็นทั้งอุปสรรคและโอกาส ก้าวต่อไปของ TCDC ในปีที่ 11 จึงต้องขยายบทบาทและก้าวสู่ความเติบโต ผ่าน 4 ภารกิจใหม่ ได้แก่ Creative Vision, Creative Center, Creative Business และ Creative Thailand เพื่อทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองในการพัฒนาทุนความคิดสร้างสรรค์ (Creative Capital) ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Creative Economy” โดยมีเป้าหมายว่าภายในปี 2020 ประชาชน 20 ล้านคน จะสามารถเข้าถึงและนำองค์ความรู้สร้างสรรค์ไปใช้เพื่อการพัฒนาธุรกิจและคุณภาพชีวิตได้

new-tcdc-new-opportunity 2016 dooddot 5

new-tcdc-new-opportunity 2016 dooddot 6

new-tcdc-new-opportunity 2016 dooddot 7

new-tcdc-new-opportunity 2016 dooddot 8

“New TCDC…New Opportunity” หรือ 4 ภารกิจใหม่ของ TCDC ประกอบไปด้วย

มิติที่ 1  Creative Vision  คือ การพัฒนายุทธศาสตร์และแนวทางนโยบายต่างๆ ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล โดย TCDC จะจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน หรือ Roadmap ของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อเกิดผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจอย่างมีศักยภาพ

มิติที่ 2 Creative Center คือ การเป็นผู้พัฒนา “Knowledge and Inspiration”  นำเสนอความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ ผ่านบริการต่างๆ จากการสร้างช่องทางและแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น Digital Platform, TCDC สาขาใหม่, miniTCDC รวมถึง TCDC เจริญกรุง

มิติที่ 3 Creative Business การนำเสนอการสร้างธุรกิจที่เติบโตขึ้น แข็งแรง ภายใต้บริการต่างๆ ทั้งการให้คำปรึกษาแบบเข้มข้น การสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจรายสาขา งานวิจัยเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจต่างๆ โดย TCDC ส่งเสริมธุรกิจผ่าน 4 แนวทางคือ  Consult / Network / Develop / Support 

มิติที่ 4  Creative Thailand กับการเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้สังคมไทยเกิดการรับรู้ถึงความสำคัญ และเข้าใจกระบวนการนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ การแก้ปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิตในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ (นิตยสารคิด) สื่อดิจิทัล และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

new-tcdc-new-opportunity 2016 dooddot 9

new-tcdc-new-opportunity 2016 dooddot 10

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคลากรสร้างสรรค์มากกว่า 14 ล้านคน   กระจายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ รวม 16 จังหวัด  ส่งเสริมธุรกิจวัสดุไทยมากกว่า 100 บริษัทให้สามารถจำหน่ายและส่งออกได้  รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเป็นทุนในการเพิ่มมูลค่า (Value Creation) ให้กับสินค้าและบริการของไทย  โดยสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Creative Startups)  มาแล้วมากกว่า 1 แสนคน   ส่งผลให้ผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถผลิตสินค้า/บริการให้มีราคาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 26.67 มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.19 มีกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.30 และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.07

ภายในงาน นอกจากการนำเสนอ “New TCDC… New Opportunity” 4 ภารกิจของ TCDC แล้ว ยังมีการจัดงานเสวนา “เศรษฐกิจใหม่บนความท้าทาย : New World, New Economy, New Challenge”  ขึ้น ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก แห่งนี้ เพื่อเป็นการฉายภาพให้เห็นความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจกระแสใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศ ตลอดจนเป็นการเอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางความรู้และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปพร้อมกับยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจสร้างสรรค์ให้เป็นทุนสำคัญ

new-tcdc-new-opportunity 2016 dooddot 12

new-tcdc-new-opportunity 2016 dooddot 13

สำหรับงานเสวนาได้รับเกียรติ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิจาก 3 สาขา ได้แก่ คุณปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ ที่จะมากล่าวถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกบนแนวทาง New Economy, คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีอีโอ อกริฟู้ด จำกัด ที่มากล่าวถึงการปรับตัวของประเทศไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อแข่งขันกับนานาประเทศในด้านผลผลิตทางการเกษตร ให้ตอบรับการความเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของการลงทุนในธุรกิจเกษตร รวมไปถึงการเปิดพรมแดนของ AEC ที่จะมีผลต่อการพัฒนานวัตกรรมของสินค้าเกษตรอย่างไร และ คุณประณิธาน พรประภา ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Asiola และผู้ก่อตั้งโครงการ Wonderfruit ที่จะมาแชร์เทรนด์การลงทุนสมัยใหม่ที่ต้อง “ล่า” คนมีความสามารถให้เข้ามาสร้างสินค้าและบริการ ผ่านกลยุทธ์การบ่มเพาะทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตอย่างเต็มรูปแบบท่ามกลางเศรษฐกิจใหม่ รวมถึงการลงทุนสมัยใหม่ว่ามีแนวโน้มอย่างไร และต้องลงทุนอย่างไรเพื่อให้เติบโตทางเศรษฐกิจ

TCDC
Website: http://www.tcdc.or.th/
Facebook: https://www.facebook.com/tcdc.thailand

RECOMMENDED CONTENT

19.มกราคม.2021

กัปตันคิมแทรี และ นักบินซงจุงกิ พร้อมต้อนรับทุกคนขึ้นยาน ด้วยเทรลเลอร์ฉบับเต็มของ Space Sweepers (ชนชั้นขยะปฏิวัติจักรวาล) ภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์ไซไฟอวกาศที่จะระเบิดความมันส์พร้อมกันทั่วโลก 5 กุมภาพันธ์นี้